โลโก้เว็บไซต์ ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนกลาง นักศึกษาทุกรหัส ภาคการศึกษา ฤดูร้อน/2559

พฤหัสบดี 22 ธันวาคม 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์


ระยะเวลา : 29 พฤษภาคม 2560 - 4 มิถุนายน 2560

เฉพาะนักศึกษาระดับ ปวส/ปริญญาตรี กรณีชำระเงินล่วงหน้าแล้ว แต่ประสงค์จะลาพักการเรียน ภายใน 14 วันแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน 7 วันแรก ของภาคการศึกษาฤดูร้อน จะขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ในภาคการศึกษานั้นๆ ได้ครึ่งหนึ่งและไม่ต้องชำระค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา (ระเบียบว่าด้วยการคืนค่าาบำรุงการศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 5.1)