โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนบุคลากร  มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ขอเชิญชวนบุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมพัฒนาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ศุกร์ 31 มีนาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมประพงศ์


ระยะเวลา : 27 มีนาคม 2560 - 18 พฤษภาคม 2560

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ  2562 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก วช.ประจำปีงบประมาณ  2562  ในหัวข้อ  จุดประกายการวิจัยพัฒนาโครงการวิจัยตลอดจนเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน  โดยมี  อาจารย์ศิลปชัย  นิลกรณ์  เป็นวิทยากร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม วัน  เวลา  สถานที่  ตามที่กำหนด  ดังนี้

1.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน วันที่ ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

2.        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

3.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓

4.       ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

5.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก วันที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

6.       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก วันที่ ๑๗-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐