โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 60 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง รวม 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 60 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่องานสำนักงาน จำนวน 90 เครื่อง รวม 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)