โลโก้เว็บไซต์ แสดงความยินดีประธาน LIMEC 3 ประเทศ (ไทย,ลาว,เมียนมาร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

แสดงความยินดีประธาน LIMEC 3 ประเทศ (ไทย,ลาว,เมียนมาร์)


วันที่  11 เมษายน 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับคุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์  ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งประธาน LIMEC 3 ประเทศ (ไทย,ลาว,เมียนมาร์)  Chairman of LIMEC Committee ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม